TAVSHEDSPLIGT, DISKRETION, IDENTIFIKATION

Tavshedspligten skal overholdes, uanset hvilke samarbejdsrelationer psykologen indgår i. Psykologer må ikke videregive oplysninger om klienten uden dennes samtykke. Psykologer kan komme ud for at skulle bryde deres tavshedspligt, fx på en dommers anmodning i forbindelse med retssager, eller når en klient vurderes at være til åbenlys fare for sig selv eller andre.

Psykologen har pligt til at føre journal over behandlingsforløbet og klienten har ret til at bede om aktiindsigt i journalen. psykologlovens § 14, stk. 3.

Klienten skal underrettes om videregivelse af oplysninger, og psykologen noterer videregivelsen og begrundelse for den i journalen.

Diskretion: Psykologen skal sikre diskretion i kontakten med klienter, fx ved telefonsamtaler, ved skærmarbejde, i venteværelset og i konsultationsrummet.

Klientidentifikation: Psykologen forebygger identitetsforvekslinger i forbindelse med udredning og behandling og sikrer, at notater skrives i den rigtige klients journal. . Ifølge vejledning om patientidentifikation skal klienter identificeres ved fulde navn og CPR-nummer. Psykologen er ansvarlig for korrekt identifikation.

Psykologforeningens pjece om psykologers tavshedspligt: http://www.dp.dk/wp-content/uploads/psykologers-tavshedspligt.pdf

Psykologloven om journalføring og aktiindsigt: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/52

Del siden